วีดีโอ พูดจีนแบบง่าย

Advertisements

เรียนรู้ภาษาจีนง่ายๆวันละคำ


  • ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษาจีนกลางออนไลน์สองภาษาชุด “ภาษาจีนกลางเบื้องต้น”

ที่นี่คุณจะได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมอันสืบทอดมาแต่โบราณของจีน สัมผัสภาษาจีนกลางปัจจุบันที่ใช้บ่อยและมากที่สุด พร้อมฝึกฝนการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นFlash การศึกษาบทเรียนชุดนี้ นอกจากคุณจะได้พัฒนาทักษะการฟังแล้ว คุณยังจะสามารถใช้คำศัพท์ สนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และฝึกฝนพัฒนาจนกลายเป็นผู้รอบรู้ภาษาจีนกลางได้ด้วยตนเอง

โครงสร้างบทเรียน

  • คำศัพท์ใหม่เรียนรู้คำศัพท์ของบทเรียนในเบื้องต้น แต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์และวลีที่ปรากฏในบทเรียน พร้อมประเภทคำศัพท์ สัทอักษรพินอินและคำแปล
  • บทเรียนภาพประกอบเสียงศึกษาบทสนทนาพร้อมชมภาพประกอบในสถานการณ์ต่างๆ ของบทเรียน อันประกอบด้วยบทสนทนาที่ 1 (แบบ AB) และบทสนทนาที่ 2 (แบบ ABAB)
  • คำอธิบายการใช้ภาษาคำอธิบายการใช้ภาษา : อธิบายการใช้ภาษาในด้านต่างๆ เช่น การใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ปรากฏในบทเรียนอย่างละเอียด
  • อ่านประโยคตามฝึกพูดตามบทสนทนาทีละประโยค โดยทุกประโยคที่ปรากฏในบทเรียนจะมีเสียงให้เลือกฟัง 2 แบบ ได้แก่ เสียงที่อ่านด้วยความเร็วปกติและเสียงที่อ่านช้าทีละตัวอักษร
  • ท้าประลองท้ายบทฝึกทำแบบฝึกหัดซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับความรู้ทางภาษาในแต่ละบท อันได้แก่ แบบฝึกหัดเลือกเสียงสัทอักษรพินอิน เติมบทสนทนา เลือกคำศัพท์เติมในช่องว่างและแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ โดยมีเสียงอ่านประกอบแบบฝึกหัดทุกข้อ
  • เกร็ดวัฒนธรรมซึมซับหลากหลายด้านของวัฒนธรรมในสังคมจีน โดยเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
      อ่านเพิ่มเติม